תקנון שימוש באתר

חנות ר.ד מוצרי אפייה להלן: "החנות" הנה חנות אינטרנטית מקוונת הנמצאת באחריותה ובבעלותה הבלעדית של ר.דמוצרי אפיי ה
האתר משמש גם כאתר תדמיתי של ר.ד מוצרי אפייה וכן, כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי גולשים באתר )להלן" המשתמש/ים" ו/או" הרוכש/ים. ("
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיוןרב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או השתתפות במכירות ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה ,כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ,אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.
אודות המכירות
1. ר.ד מוצרי אפייה מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל.
2. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את פרטי המוצר או השירות המוצע למכירה ,את מחיר המכירה, האחריות על המוצר אם קיימת ועוד. )להלן "דף המכירה("
3. כדי לבצע הזמנה יש לבחור מוצר, להזמינו ולהזין את פרטי המזמין ואמצעי תשלום.
4. מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ההזמנה תרשם במחשבי ר.ד מוצרי אפייה כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה . 5.
חשוב להבהיר, עם פתיחת כרטיס לקוח ואישור הלקוח יכלל במאגר מידע של ר.ד מוצרי אפייה וימנה בתפוצת הדיוור הישיר של ר.ד מוצרי אפיי ה
.6 יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את ר.ד מוצרי אפייה . הרישום שנרשם במחשבי ר.ד מוצרי אפייה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
.7 חיוב הלקוח בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, מייד לפני שילוחו.
8. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
.9 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה .
יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה ר.ד מוצרי אפיי ה זכאית לבטל את ההזמנה ולחייבו בדמי ביטול כחוק.
.10 בצמוד לכל מוצר באתר מופיעים המפרט הטכני ותיאור המוצר ו/או השירות, כפי שנמסרו על ידי הספקים .
הספקים נוטלים על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי כל דין ובפרט על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן, לגבי המוצרים והשירותים המוצעים באתר, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ושירות.
11. זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, )להלן: "חוק הגנת הצרכן"(, קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאית ר.ד מוצרי אפייה לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5 %ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. מידה והמוצר יצא ממחסנינו אליך, יופחתו גם דמי המשלוח מסך הזיכוי.

הזכאים להשתתף במכירות הנערכות באתר
רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באמצעות אתר זה משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
.1 משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין )מתחת לגיל 18( או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.
.2 המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת בישראל.
.3 המשתמש נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה וכנדרש בדף הרישום.
4. למען הסר ספק מובהר כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה למכירות ו/או לבטל את השתתפותם, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי שלהמשתמש נחסם או הוגבל לשימוש.
5. החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלישתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
6. השימוש באתר ו/או השתתפות במכירות אסורה על עובדי החברה, עובדי חברות קשורות לחברה ובני משפחתם.
שיטת המכירה
מכירת המוצרים תהיה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
הגולש בוחר מוצר )מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה( ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
אספקת/הובלת המוצרים
ר.ד מוצרי אפייה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר )בכפוף למלאי היבואן( לכתובת בישראל, אשר הוקלדהבכרטיס הלקוח בעת פתיחתו או לכתובת חלופית אשר הוכנסה בעת סגירת ההזמנה. זמן הגעת הוא עד 10 ימי עבודה. זמן המשלוח משתנה ע"פ צורת המשלוח המבוקשת – שירות משלוחים או דואר ישראל כפי שיצויין על ידך בעת ביצוע ההזמנה. מוצר שיצא מר.ד מוצרי אפייה יגיע אליך ע"י שרות השליחים תוך עד 5 ימי עסקים ותוך כ 10 ימי עסקים ע"ישרותי הדואר. במקרים של משלוחים אל ישובים קטנים או ישובים מעבר לקו הירוק יתכן עיכוב בזמן הגעת המשלוח.
משלוחים עם שליח מבוצעים על ידי חברת הובלות חיצוניות. כל משלוח יתואם איתכם ישירות על ידי חברת המשלוחים ביום המשלוח ובמקרה ולא תהיו בנקודה שנקבעה בשעה שנקבעה ביניכם ובין השליח תחויבו בעלות המשלוח. את מספר המשלוח תוכלו לבקש מאיתנו. משלוחים של חברות המשלוחים החיצוניות מתבצעות בימי חול בין השעות 17:00-08:00.
בחירת משלוח מהיר אינה התחייבות של האתר לאספקת המוצר בזמן מופחת מימי האספקה עקב זמינות מלאי שונה
ממוצר למוצר, במידה ורוצים לקבל מוצר בפרק זמן הקצר מימי האספקה המופיעים בדף המוצר יש לוודא זמינות מלאי מול שרות הלקוחות.
הזמנה שתכנס עד השעה 08:00 בימים א-ה )ללא ערבי חג( תטופל באותו היום, הזמנות שיכנסו אחרי השעה 08:00 יטופלו ביום העסקי ם הבא.
ר.ד מוצרי אפייה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
ר.ד מוצרי אפייה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/אומאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, פגעי טבע, מצב מלחמה וכיוצ"ב.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ר.ד מוצרי אפייה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש. באחריות הלקוח לידע את ר.ד מוצרי אפייה כי המקום שאליו הוזמן המוצר מוגבל גישה מסיבות בטיחותיות. במידה ולא הודיע הלקוח והמשלוח חזר או התעכב יחולו כל הוצאות המשלוח החוזרות על הלקוח.
דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלת מוצרים גדולים וכבדים לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/אואמצעים מיוחדים.
במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ר.ד מוצרי אפייה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
21.זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים ואינםכוללים את יום ההזמנה. )ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי ח ג(
דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית ר.ד מוצרי אפייהלגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
דע: בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או ביןהשירות, לבין הפרטים שנמסרו לך. ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ל ר.ד מוצרי אפייה על חשבונו.
שירות לקוחות
כשרות להשתמש באתר
ר.ד מוצרי אפייה רשאית למנוע ממשתמש מלהשתתף במכירות באתר באמצעות חסימה של משתתף בכל אחד מהמקריםהבאים:
א. המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
ב. המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון או מתנאי השימוש.
ג. המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
ד. המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ר.ד מוצרי אפייה ו/או מי מטעמה ו/או מי מצד ג' כלשהו ו/או בפעילות התקינה של האתר.
ה. בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
כדי לרכוש מוצר/שירות יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר.
לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספרכרטיס אשרא י.
מעבר לשימוש הנ"ל ר.ד מוצרי אפייה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא עפ"י כל דין ו/אוהאמור בהסכם זה ואו אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
ר.ד מוצרי אפייה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. פרטי כרטיסי האשראיאינם נשמרים באתר החברה אלא בשרת המאושר לכך ע"י חברות האשראי. כל שאר המידע נשמר ומוצפן אך בקיוםמקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, ר.ד מוצרי אפייה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בה יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
א. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג)ב( לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
ב. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים ,שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
ג. ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג)ד( לחוק הגנת הצרכן.
על אף האמור לעיל לא ניתן לבטל את רכישת המוצרים הבאים:
א. מוצרים פסידי ם
ב. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהמזמין פתח את אריזתם המקורית.
תוצאות הביטול עקב פגם – ביטל לקוח עסקה עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר אובין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת החנות, תחזיר החנות ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול ,את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ולא תגבה מהלקוח דמי ביטול כלשהם; קיבל הלקוח את המוצר נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות בעל החנות במקום שבו נמסר לו המוצר ,והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל הלקוח בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
תוצאות הביטול שלא עקב פגם– ביטל הלקוח את העסקה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, תחזיר ר.ד מוצרי אפיי ה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי ללקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5 %ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
קיבל הלקוח את המוצר נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת המוצר לחנות, על חשבון הלקוח, והוא הדין לגבי
מוצר כלשהו שקיבל הלקוח בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה או החוזה נשלח מהחנות לחברת השילוח.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר שהוא ארו ז באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש בכתב של החנות.
אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החנות לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג )ד'( לחוק הגנת הצרכן.
האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על ר.ד מוצרי אפייה אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
ר.ד מוצרי אפייה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
ב. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
ג. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.
ד. אם יתברר לר.ד מוצרי אפייה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בכרטיס הלקוח בעת ההרשמה למכירה.
אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאית ר.ד מוצרי אפייה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור ר.ד מוצרי אפייה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ,עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
כשלון תמורה
ר.ד מוצרי אפייה מתחייבים כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הגולש עקב כשלון תמורה מלא, תפעל ר.ד מוצרי אפייהלספק מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהרוכש, על ביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
לא הצליחה ר.ד מוצרי אפייה לספק מוצר חלופי הולם, יושב לרוכש מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל , ובלבד שהרוכש
ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח ר.ד מוצרי אפייה הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פרוט כל התשלומים שהוציא.
תנאים נוספים
מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל
תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצריםהמופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו
למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים והמותגים, טיבם ואיכותם נמסרו ר.ד מוצרי אפייה ע"י מפעילי הספקיםוהיבואנים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
50.נפלה טעות קלומוס בתיאור המוצר, לא יחייב את ר.ד מוצרי אפייה תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
ר.ד מוצרי אפייה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או
לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה– תהא עילת התביעה אשר תהא– לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז ר.ד מוצרי אפייה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב ללקוח. בנוסף על כך,ר.ד מוצרי אפייה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצריםשנרכשו באתר ואחריות זו תחול על ללקוח בלבד ועל חשבונו.
כמו כן, הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כןנכתב אחרת.
קניין רוחני
אייקוני ם(icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של ר.ד מוצרי אפיי ה אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם אולהשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ר.ד מוצרי אפייה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י ר.ד מוצריאפיי ה
רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
סמכות שיפוט וברירת דין
על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופןישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בירושלים, ישראלבלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.